PLA D'IGUALTAT I D'OPORTUNITATS

Certament la política de Net100x100, és el compromís amb el respecte i la satisfacció de les necessitats de les persones i la societat implícita. Pla d’igualtat i d’oportunitats. Aquesta conducta inclou el compliment de la legislació sobre la igualtat efectiva de tracte entre dones i homes, concebuda a interès de totes les persones.

Com a consequència de l’igualtat de gènere efectiva de les persones treballadores, és un dels nostres objectius de la mateixa manera que ho són la seguretat, la qualitat, el respecte pel medi ambient i la productivitat, han d’anar de la mà ja que es sustenten uns amb els altres.

Manifestem la ferma decisió i exigència de fonamentar el nostre fer diari per a la no discriminació, la igualtat de tracte i oportunitats, així com la seva difusió entre tot el nostre personal. En aquest sentit, la no discriminació està integrada en el conjunt de polítiques de l’empresa, entenent que el treball s’ha de realitzar tenint presents els valors i les competències que fonamenten la missió i visió que volem a Net100x100, que és treballar pel benestar i la comoditat de la societat, amb vocació de ser referents en el benestar i la comoditat de les persones.

La direcció liderarà el compliment d’aquest objectiu i de tots els treballadors i treballadores el compromís, així com el respecte a les persones en tots els àmbits de l’organització, sent necessària la participació i col·laboració de tot l’equip de Net100x100.

S’emplaça a tot el personal, actual i futur, a assumir aquest compromís amb la igualtat de tracte, d’oportunitats i portar de la feina a casa perquè la seva influència i exemple beneficiïn aquells que són tan importants per a nosaltres.

Pla d'igualtat i d'oportunitats

A Net100x100 complim amb la llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. La política de Net100x100 en aquesta matèria es basa en el compromís, el respecte i la satisfacció de les necessitats de les persones i la societat.

Aquesta aposta inclou l’inici del procés d’implantació del nostre Pla d’Igualtat al juny de 2017, executant diferents accions en aquesta línia. Entre d’altres, les més destacades són les següents:

  • Formació presencial i sensibilització continuada al nostre personal en matèria d’igualtat.
  • Creació d’una guia de bones pràctiques per a l’ús no sexista del llenguatge.
  • Creació d’un codi ètic.
  • Comunicació externa del nostre compromís de no discriminació i del nostre protocol preventiu i d’assetjament sexual i / o per raó de sexe.
  • Elaboració d’un procediment de selecció neutra i no discriminatòria.
  • Creació d’una borsa de persones interessades en ocupar determinats llocs de l’organització per tal d’equilibrar progressivament aquells departaments més feminitzats o masculinitzats, facilitant la formació a aquest personal en la matèria pertinent.
Net 100x100

Menú